نمونه سوالات تعمیر آبگرمکن دیواری
ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٧  
 

به نام خدا

آزمـون تئـوری مهارت تعمیر                  رشته تأسیسات

آبگـرمکن هـای دیـواری                   مدت امتحان: 50دقیقه

کد استاندارد : 1/1/13/71-8               بارم هر سوال : 2نمره

1-حداکثر فشارآب شبکه لوله کشی در داخل ساختمان چقدر است؟

الف-bar1          ب- bar5      ج- bar8           د- bar10

2-قطر نازل گاز  طبیعی و گاز مایع در آبگرمکن های دیواری بر حسب میلیمتر کدامند؟

الف- 3/-3/1         ب-5/-1         ج-3/1-7/         د-1-3/1

3-حداقل فاصله آبگرمکن از کف تمام شده چقدر می باشد؟

الف-5/       ب-m65/        ج-m1         د-cm150

4-فاصله آبگرمکن دیواری تا دورترین محل مصرف نبایستی از ...........متر بیشتر باشد ؟

الف-m3           ب-m7           ج-m10         د-m12

5-قطر دهانه دودکش در آبگرمکن های دیواری چقدر می باشد ؟

الف-mm150           ب- mm100        ج-cm25        د-mm12

6-طول شیلنگ گاز جهت اتصال گاز ورودی به آبگرمکن حداکثر.............می باشد/

الف-cm150          ب-cm200        ج-cm250          د-m3

7-طول قسمت عمودی و دوکش بلافاصله بعد از آبگرمکن تا اولین خم زانویی باید حداقل..........باشد؟

الف-cm10     ب- cm15      ج- cm25       د- cm12

8-سر راه گاز ورودی به آبگرمکن دیواری از کدام مسیر استفاده می گردد؟

الف-شیرکشویی      ب-شیر فلکه     ج-شیر توپی     د-شیر یک طرفه

9-جهت نشت یابی در میله لوله کشی گاز درسترین مورد کدام است؟

الف-بو      ب-کبریت         ج-کف صابون     د-شعله

10-جهت تنظیم دبی آب خروجی از آبگرمکن اگر کلید گردان را در جهت عقربه های  ساعت بچرخانیم دبی آب چه تغییری
 می کند؟

الف-کاهش       ب-افزایش     ج-تغییر نمی کند      د-هیچکدام

11-کدام یک جزءقطعات رگولاتور آب ،آب گرمکن دیواری است؟

الف- ونتوری     ب-شاسی پیلوت    ج-بوبین     د-پیچ راهنما

12-بعد از بستن شیر آبگرمکن مصرفی شعله اصلی روشن می ماند علت:

الف-سوپاپ گاز خراب یا کثیف شده               ب- واشر لاستیکی سوپاپ گاز خراب است

ج-سوارخ نازل پیلوت گرفته است                     د-الف و ب

13-طول شعله پیلوت کوتاه است علت:

الف-سوراخ نازل پیلوت گرفته است      ب-هواکش پیلوت تنظیم نیست 

ج-صافی گاز پیلوت کثیف شده است      د-همه موارد

14-با باز کردن شیر آب گرم مصرفی آب گرمکن روشن نمی شود علت:

الف-الف-فشار آب ورودی کم است     ب-واشر لاستیکی سوپاپ گاز خراب است

ج-سوپاپ آب درست کار نمی کند         د-الف وج

15-بعد از بازکردن آب گرم مصرفی شعله برنربا تأخیر روشن می شود :علت کدام است؟

الف-سوپاپ لحظه ای خراب است           ب- فشار گاز ورودی کم است

ج-فشار آب ورودی زیاد است                د-الف وب

16-آب گرمکن در حین کارکرد بیش از حد معمول صدا می کند :علت کدام است؟

الف-درجه حرارت آب خیلی کم است      ب-پره های مبدل حرارتی کثیف شده اند

ج-فشار گاز کم است                            د-ب وج

17-مسیرهای خروجی آب از زیر دیافراگم کدامند :

الف-شیپوره      ب-سوراخ زیر شیپوره    ج-شیر تنظیم دما       د-هر سه مورد

18-در صورت بازنمودن شیر آب گرم مصرفی فشار آب زیر دیافراگم...............

الف-زیاد می شود     ب-کم می شود    ج-ساکن می گردد    د-تغییر نمی کند

19-در صورت بازنمودن شیر آب گرم مصرفی سوپاپ اصلی گاز ............

الف -مسیر گاز را می بندد                                    ب-مسیر گاز را باز می کند 

  ج-سوپاپ گاز ربطی به بازنمودن شیر آب ندارد         د-تغییر نمی کند 

20-حداقل ولتاژبرای یک شیر برقی ...............است ؟

الف-mv20         ب-v2           ج-v20         د-v220

21-حداقل حجم جهت نصب آبگرمکن دیواری چقدر می باشد ؟

الف-  9       ب- 12        ج- 6          د- 8

22-حداقل فاصله افقی آبگرمکن با اجاغ گاز و دیگر وسایل گرمازا چقدر می باش ؟

الف- cm 10      ب- cm20      ج- cm40         د- cm5

23-حداقل قطر لوله های آب سرد و گرم ورودی به آب گرمکن چقدر می باشد ؟

الف-               ب-        ج-            د-1

24-جهت تقسیم آب به طبقات بالاتر از چه وسیله ای استفاده می شود ؟

الف-سه راه       ب-شیرفلکه       ج-رایزر      د-کلکلتور

25-علامت اختصاری برگشت آب گرم مصرفی کدام است ؟

الف-     --------       ب-      -.-.-.-.-         ج-     -..-..-..-..                 د--...-...-...

26-5درجه سانتیگرادمعادل چند درجه فازنهایت است ؟

الف-41    ب-28        ج-9        د-19

27-مقدار گرمایی که اگر به یک گرم آب c5/14) داده می شود تا دمای آن یک درجه افزایش یابدرا چه می نامند؟

الف ظرفیت گرمایی    ب-دما    ج-کالری    د-گرمای ویژه

28-کدام مورد واحد گرمایی می باشد ؟

الف- BtU            ب-KCAL        ج-ژول    د-همه موراد

29-BTU 1 چند کالری است ؟

الف-252کالری          ب-2520کالری            ج-2/25کالری    د-25200کالری

30-روشهای انتقال گرما کدامند ؟

الف-هدایت        ب- وزش       ج-تابش        د-همه موارد

31-بارومتر............را اندازه می گیرد؟

الف-فشار نسبی              ب-فشار مطلق      ج-فشاراتمسفر        د-فشارجو

32-دیگر فشار اتمسفر Kpa101 و فشار نسبی kpa 100باشد مطلوبیت فشار مطلق هوا :

الف-Kpa1         ب- Kpa201         ج- Kpa1-         د- Kpa102

33-کدام یک مورد جزءواحدهای فشار نیست ؟

الف-PA            ب- بار (par)        ج-inHg             د-Cal

34-............فشار سنجی است که اغلب برای اندازه گیری فشار نسبی مکش دودکش مورد استفاده قرار می یگرد ؟

الف-مانو متر      ب-بارومتر      ج-فشار سنج مطلق        د-هیدرمتر

35-ترمومتر-مانومتروسیله ای است برای اندازه گیری............

ا  ا  الف-فشار گرما        ب-دما-گرما             ج-دما -  - فشار             د-دما ا -حرارت

36-مقدار دبی آب خروجی به چه عواملی نسبت مستقیم دارد ؟

الف-سرعت        ب-قطر لوله     ج-طول لوله       د-الف-ب

37-اگر سرعت آب در لوله ای 5/1 میلیمتر بر سانتیمتر و سطح مقطع لوله باشد مقدار دبی آب خروجی چقدر می باشد ؟

الف- 03/            ب-  75/    ج-  75/    د- 03/

38-atm 1 اتمسفر برابر چند سانتیمتر جیوه می باشد ؟

الف-760سانتیمتر جیوه     ب-76سانتیمتر جیوه    ج-176سانتیمتر جیوه    د-1760سانتیمتر جیوه

39-معمولی ترین و ناشناخته ترین روش انتقال گرماکدام است ؟

الف-وزش      ب-هدایت    ج-تابش      د-الف وب

40-یک کیلو کالری معادل چند ژول است ؟الف-186/4       ب-4186            ج-252      د-86/

41-نقطه انجماد و جوش آب به ترتیب کدامند ؟الف-0-100          ب-32-100      ج-32-218            د-100-212

42-منظوراز علامت روبروی نقشه های تأسیساتی کدام است ؟

الف ـــــــــ نشانگرخاتمه لوله کشی رایزر است .

ب- ــــــــــ نشانگر شروع لوله کشی رایزراست.

ج- و  و اندازه رایزری است که از پایین آمده است

د-الف و ج درست هستند

43-واحد اندازه گیری طول در سیستم S  I کدام است ؟

الف فوت         ب-متر                ج-یارد               د-اینچ

44-زاویه نوک سوزن خط کشی چند درجه است ؟

الف-10تا15 درجه       ب-15تا20 درجه            ج-20تا25درجه         د-15تا25درجه

45-هر دسته قلاویز شامل چند عدد قلاویز می باشد ؟

الف-2         ب-3      ج-1         4

46-علامت اختصاری آب گرم مصرفی کدام است ؟

الف ـــــــــ      ب-                                  ج ــــ...ــــ...             د-  - - - -

47-اندازه اسمی تیغه اره کدام است ؟

الف- فاصله بین دو سوراخ تیغه اره     ب-طول تیغه اره    ج-ضخامت تیغه اره   د-عرض تیغه اره

48-جان مته عبارت است از :

الف-فاصله بین دوشیارمارپیچ مته  ب-فاصله بین دو گام مته  ج-فاصله بین گام و شیار  د-فاصله بین فاز و شیار مته

49-درآبگرمکن های گازی کدام وسیله کنترل جهت ایمنی درصورت خاموش شدن شعله فرمان قطع جریان گاز را می دهد ؟

الف-شیر برقی     ب-ترموکوپل      ج-کاربراتور      د-ترموستات

50-وظیفه مانیفولد در آبگرمکن های دیواری :

الف-جهت تقسیم آب به لوله ها        ب-جهت افزایش حجم گاز    ج-جهت تقسیم گاز به پره های برنر

د-جهت کاهش فشار آب رگولااتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

آزمون عملی مهارت : تعمیر آبگرمکن های دیواری

خرداد86            زمان........             بارم      100نمره

 


توانایی نصب و راه اندازی آبگرمکن های دیواری                   30نمره

قطعه شناسایی آبگرمکن دیواری حداقل 5مورد                     10نمره

وظیفه ترموکوپل                                                            5نمره

خم کن،لاله کردن و گشاد کردن لوله مسی                            به قطه m8

استفاده صحیح از ابزار                                                 10نمره

وظیفه مانیفولد-نازل                                                    5 نمره

رعایت نظم کار گاهی                                                  10نمره

قطعه شناسیآبگرمکن دیواری                                         10نمره

قطعه شناسی انجمله رگولاتورآب 5 مورد                            10نمره

قطعه شناسی رگولاتور گاز 7مورد                                    15نمره

وظیفه ترموکوبل                                                          5نمره

نصب و راه انداز آبگرمکن دیواری                                   20نمره

استفاده صحیح از ابزار                                                 10نمره

رعایت نظم کارگاهی                                                   10نمره

خم کردن و لاله کردن لوله مسی                                     20نمره

به قطرmm8مطابق شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

آزمون عملی مهارت          رشته تحصیلی : تأسیسات

تعمیر آبگرمکن های دیواری                                زمان : 160دقیقه

خرداد 85    

کد استاندارد    1/1/13/71-8                          بارم : 100نمره

 

 


الف -قطعه شناسی آبگرمکبن دیواری 5مورد                10نمره

ب-قطعه شناسی رگولاتور آب 3مورد                   6نمره

ج-قطعه شناسی رگولاتور گاز 3مورد                      6نمره

د-نصب و راه اندازی آبگرمکن دیواری                   30نمره

هـ-رعایت نظم کارگاهی-نکات ایمنی                       8نمره

و-استفاده صحیح از ابزار                             10نمره

ی-خم کن،لاله کن،گشاد کن،لوله های مسی                 3نمره

مطابق نقشه ذیل:

قطر لوله مسی 6یا8

 

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه مهارت تعمیر آبگرمکن های دیواری خرداد ماه 1386

ردیف

الف

ب

ج

د

 

ردیف

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

*

26

*

 

 

 

2

 

 

*

 

27

 

 

*

 

3

 

 

*

 

28

 

 

 

*

4

 

*

 

 

29

 

*

 

 

5

*

 

 

 

30

 

 

 

*

6

*

 

 

 

31

 

*

 

 

7

 

 

*

 

32

 

*

 

 

8

 

 

*

 

33

 

 

 

*

9

 

 

*

 

34

*

 

 

 

10

*

 

 

 

35

 

 

*

 

11

*

 

 

 

36

 

 

 

*

12

 

 

 

*

37

*

 

 

 

13

 

 

 

*

38

 

*

 

 

14

 

 

 

*

39

 

 

*

 

15

 

 

 

*

40

 

*

 

 

16

 

*

 

 

41

*

 

 

 

17

 

 

*

 

42

 

 

 

*

18

*

 

 

 

43

 

*

 

 

19

 

*

 

 

44

*

 

 

 

20

*

 

 

 

45

 

*

 

 

21

 

*

 

 

46

 

*

 

 

22

 

 

*

 

47

*

 

 

 

23

*

 

 

 

48

*

 

 

 

24

 

 

*

 

49

 

*

 

 

25

 

 

 

/*

50

 

 

*

 

 

  
معرفی رشته تاسیسات
ساعت ۸:۱٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٧  

 

بسمه تعالی

سازمان آموزش وپرورش استان کهگلیویه وبویراحمد

گروههای آموزشی فنی ،حرفه ای وکاردانش

 

معرفی رشته : تأسیسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه وتنظیم : هادی فروغفر

سر گروه آموزش رشته تاسیسات استان (ک.ب)

 

 

حمد و ستایش پرودگاری را که جای جای هستی را با آیات وجلوه های خویش بیاراست ، تا صاحبان خرد در آن اندیشه کنند

 رشته تأسیسات در حدود 20سال پیش (1365) در شهرستان یاسوج به صورت رسمی دایر شد که دانش آموزان با انتخاب رشته صنعت در یکی از رشته های دلخواه خود مشغول به تحصیل می شدند وتا اواخر سال 1374 دانش آموزان موفق به اخذ دیپلم فنی چهار ساله نظام قدیم گر دیدند تا اینکه بر اساس تغییر وتحولات در نظام آموزشی جدید رشته صنعت به دو شاخه فنی و کار دانش تقسیم گردید:

 شرایط ورود دانش آموز به رشته های فنی و کاردانش :

•1-  داشتن کارنامه قبولی سال اول عمومی

•2-  داشتن حد ونصاب نمره قبولی در زمینه فنی ویا کار دانش

•3-   دارا بودن شرایط جسمی سالم

•4-   داشتن پشتکار فراوان

•5-  داشتن علاقه و انگیزه

دانش آموزان علاقمند به رشته های فنی علاوه به گذراندن دروس عمومی سال اول که حدود 32 واحد است موفق به گذارندن دروس عمومی سال دوم وسوم به تعداد 22 واحد دیگر با اضافه دروس تخصصی که شامل دروسی از قبیل تأسیسات بهداشتی ساختمان ، حرارات مرکزی ، تبرید برق تأسیسات و..... می گردند وعلاوه به دروس تخصصی جهت تکمیل نمودن آموخته های عملی خود به عنوان کارآموز در بازار کار موفق به گذراندن واحد درسی تحت عنوان کار ورزی می گردند . تا اینکه در پایان سال سوم موفق به اخذ مدرک دیپلم در شاخه فنی گردند .

 دانش آموزان علاقمند به رشته های کاردانش ( تأسیسات)

 علاوه بر گذراندن 32 واحد دروس عمومی وپایه سال اول در پایه دوم و سوم کار دانش موفق به گذراندن 22 واحد دیگر دروس عمومی می گردند که هر  دانش آموز با توجه به رشته انتخاب خود که شامل مجموعه ای از مهارتها است 22 واحد مهارت را مطابق با رشته انتخابی می گذراندند وحدود 8 واحد به عنوان دروس تکمیلی تعدادی   به عنوان واحدهای اختیاری در اختیار دانش آموز قر ار می گیرند تا اینکه 96 واحد درسی را بگذارند وموفق به اخذ دیپلم  کار د انش گردند.

 شایان ذکر است که مطابق با نگارش هفتم مجموعه مهارتها در بعضی از رشته ها مهارت اگر از 22 واحد درسی بیشتر گردد به همان اندازه از دروس اختیاری کاسته می شود که مجموعه واحدهای گذرانده برای فارغ التحصیلی 96 واحد درسی می باشد.

مجموعه مهارتهایی که در رشته تأسیسات کار دانش وجود دارند عبارتند از :

•1-  تأسیسات لوله کشی آب سرد و گرم

•2-  تأسیسات لوله کشی عمومی

•3-  تأسیسات لوله کشی ونصاب تأسیسات حرارت مرکزی

•4-   لوله کشی گاز خانگی وتجاری

•5-   تعمیر سرد کننده ها

•6-   تأسیسات پکیچ ها

•7-  تأسیسات بهداشتی ساختمان

•8-  ............................................

دانش آموز رشته کار دانش بیشتر با کارهای عملی سروکار دارد. بطوری که در سال دوم حدود 30ساعت هفتگی از کلاسهای درسی خود را صرف گذراندن مهارت که مطابق با استاندارد بین المللی وزارت کار است می نماید.

 ودر سال سوم تعدادی دروس اختیاری و تکمیلی مطابق با رشته خود را می گذارند تا اینکه دانش آموز در طی دوره سه ساله موفق به اخذ دیپلم در شاخه کار دانش گردد.

ادامه تحصیل به مقاطع بالاتر

دانش آموزان فازغ التحصیل رشته های فنی و کاردانش بدون گذراندن مقطعه پیش دانشگاهی می توانند در آزمون کاردانی ناپیوسته آموزشکده ها فنی شرکت نمایند وپس از قبولی در یکی از آموزشکده ها وگذراندن واحدهای درسی موفق به اخذ مدرک کاردانی در رشته مربوطه گردند و در صورت داشتن شرایط ادامه تحصیل مجدداً می توانند در آزمون کارشناسی شرکت نمایند ودر صورت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی موفق به اخذ مدرک لیسانس  ( کارشناسی ) گردند .

 لازم به ذکر است اکثر استانهای کشورمان ایران دارای آموزشکده های فنی می باشند که ادامه تحصیل از دیپلم به کار دانی وجود دارد

 از فارغ التحصیلان دیپلم رشته تاسیسات انتظار می رود بعد از اخذ دیپلم فنی ویا کاردانش به توانایی های زیر برسند.

•1- لوله کشی اب سرد و    گرم مصرفی ( اتصال انواع لوله ها ، فیتینگ ها ، اجرای لوله کشی اب سردو گرم ، فاضلاب ، تهویه ، آب باران نصب وسایل بهداشتی ، جعبه آتش نشانی

•2- توانایی راه اندازی دستگاههای گرمایی داخل ساختمان وراه اندازی موتورخانه حرارت  مرکزی

•3-  نصب، راه اندازی ، سرویس ، وعیب یابی ورفع عیب دستگاههای سرد کننده خانگی وتجاری

•4-   محاسبات بار گرمایی ساختمانهای مسکونی واداری کوچک و انتخاب دستگاهای لازم

•5- تأسیسات الکترومکانیکی را در ساختمانهای مسکونی واداری راه اندازی، سرویس ، تعمیر  نماید

•6- با بهره گیری از اصول و فناوری از ورقهای فولادی ولوله های فولادی را با ایجاد قوس الکتریکی به روش دستی جوشکاری نماید

  • 7- با بهره گیری از اصول فناوری روز ورقهای فولادی و لوله های مسی را با ایجاد جوشکاری اکسی استیلن انجام نماید

 آینده شغلی ( بازار کار )

بعد از فارغ التحصیل شدن در هر کدام از مقاطع تحصیلی به شرط گذراندن موفق این دوره ها می توانند در هر کدام از این زمینه ها فعالیت اقتصادی داشته یا اینکه در قسمتهای آموزشی فعال بوده وچرخ اقتصادی خانواده وجامعه را به گردش درآورند /.

  
به پرشین بلاگ خوش آمدید
ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٧  
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com