نمونه سوالات تعمیر آبگرمکن دیواری
ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٧  
 

به نام خدا

آزمـون تئـوری مهارت تعمیر                  رشته تأسیسات

آبگـرمکن هـای دیـواری                   مدت امتحان: 50دقیقه

کد استاندارد : 1/1/13/71-8               بارم هر سوال : 2نمره

1-حداکثر فشارآب شبکه لوله کشی در داخل ساختمان چقدر است؟

الف-bar1          ب- bar5      ج- bar8           د- bar10

2-قطر نازل گاز  طبیعی و گاز مایع در آبگرمکن های دیواری بر حسب میلیمتر کدامند؟

الف- 3/-3/1         ب-5/-1         ج-3/1-7/         د-1-3/1

3-حداقل فاصله آبگرمکن از کف تمام شده چقدر می باشد؟

الف-5/       ب-m65/        ج-m1         د-cm150

4-فاصله آبگرمکن دیواری تا دورترین محل مصرف نبایستی از ...........متر بیشتر باشد ؟

الف-m3           ب-m7           ج-m10         د-m12

5-قطر دهانه دودکش در آبگرمکن های دیواری چقدر می باشد ؟

الف-mm150           ب- mm100        ج-cm25        د-mm12

6-طول شیلنگ گاز جهت اتصال گاز ورودی به آبگرمکن حداکثر.............می باشد/

الف-cm150          ب-cm200        ج-cm250          د-m3

7-طول قسمت عمودی و دوکش بلافاصله بعد از آبگرمکن تا اولین خم زانویی باید حداقل..........باشد؟

الف-cm10     ب- cm15      ج- cm25       د- cm12

8-سر راه گاز ورودی به آبگرمکن دیواری از کدام مسیر استفاده می گردد؟

الف-شیرکشویی      ب-شیر فلکه     ج-شیر توپی     د-شیر یک طرفه

9-جهت نشت یابی در میله لوله کشی گاز درسترین مورد کدام است؟

الف-بو      ب-کبریت         ج-کف صابون     د-شعله

10-جهت تنظیم دبی آب خروجی از آبگرمکن اگر کلید گردان را در جهت عقربه های  ساعت بچرخانیم دبی آب چه تغییری
 می کند؟

الف-کاهش       ب-افزایش     ج-تغییر نمی کند      د-هیچکدام

11-کدام یک جزءقطعات رگولاتور آب ،آب گرمکن دیواری است؟

الف- ونتوری     ب-شاسی پیلوت    ج-بوبین     د-پیچ راهنما

12-بعد از بستن شیر آبگرمکن مصرفی شعله اصلی روشن می ماند علت:

الف-سوپاپ گاز خراب یا کثیف شده               ب- واشر لاستیکی سوپاپ گاز خراب است

ج-سوارخ نازل پیلوت گرفته است                     د-الف و ب

13-طول شعله پیلوت کوتاه است علت:

الف-سوراخ نازل پیلوت گرفته است      ب-هواکش پیلوت تنظیم نیست 

ج-صافی گاز پیلوت کثیف شده است      د-همه موارد

14-با باز کردن شیر آب گرم مصرفی آب گرمکن روشن نمی شود علت:

الف-الف-فشار آب ورودی کم است     ب-واشر لاستیکی سوپاپ گاز خراب است

ج-سوپاپ آب درست کار نمی کند         د-الف وج

15-بعد از بازکردن آب گرم مصرفی شعله برنربا تأخیر روشن می شود :علت کدام است؟

الف-سوپاپ لحظه ای خراب است           ب- فشار گاز ورودی کم است

ج-فشار آب ورودی زیاد است                د-الف وب

16-آب گرمکن در حین کارکرد بیش از حد معمول صدا می کند :علت کدام است؟

الف-درجه حرارت آب خیلی کم است      ب-پره های مبدل حرارتی کثیف شده اند

ج-فشار گاز کم است                            د-ب وج

17-مسیرهای خروجی آب از زیر دیافراگم کدامند :

الف-شیپوره      ب-سوراخ زیر شیپوره    ج-شیر تنظیم دما       د-هر سه مورد

18-در صورت بازنمودن شیر آب گرم مصرفی فشار آب زیر دیافراگم...............

الف-زیاد می شود     ب-کم می شود    ج-ساکن می گردد    د-تغییر نمی کند

19-در صورت بازنمودن شیر آب گرم مصرفی سوپاپ اصلی گاز ............

الف -مسیر گاز را می بندد                                    ب-مسیر گاز را باز می کند 

  ج-سوپاپ گاز ربطی به بازنمودن شیر آب ندارد         د-تغییر نمی کند 

20-حداقل ولتاژبرای یک شیر برقی ...............است ؟

الف-mv20         ب-v2           ج-v20         د-v220

21-حداقل حجم جهت نصب آبگرمکن دیواری چقدر می باشد ؟

الف-  9       ب- 12        ج- 6          د- 8

22-حداقل فاصله افقی آبگرمکن با اجاغ گاز و دیگر وسایل گرمازا چقدر می باش ؟

الف- cm 10      ب- cm20      ج- cm40         د- cm5

23-حداقل قطر لوله های آب سرد و گرم ورودی به آب گرمکن چقدر می باشد ؟

الف-               ب-        ج-            د-1

24-جهت تقسیم آب به طبقات بالاتر از چه وسیله ای استفاده می شود ؟

الف-سه راه       ب-شیرفلکه       ج-رایزر      د-کلکلتور

25-علامت اختصاری برگشت آب گرم مصرفی کدام است ؟

الف-     --------       ب-      -.-.-.-.-         ج-     -..-..-..-..                 د--...-...-...

26-5درجه سانتیگرادمعادل چند درجه فازنهایت است ؟

الف-41    ب-28        ج-9        د-19

27-مقدار گرمایی که اگر به یک گرم آب c5/14) داده می شود تا دمای آن یک درجه افزایش یابدرا چه می نامند؟

الف ظرفیت گرمایی    ب-دما    ج-کالری    د-گرمای ویژه

28-کدام مورد واحد گرمایی می باشد ؟

الف- BtU            ب-KCAL        ج-ژول    د-همه موراد

29-BTU 1 چند کالری است ؟

الف-252کالری          ب-2520کالری            ج-2/25کالری    د-25200کالری

30-روشهای انتقال گرما کدامند ؟

الف-هدایت        ب- وزش       ج-تابش        د-همه موارد

31-بارومتر............را اندازه می گیرد؟

الف-فشار نسبی              ب-فشار مطلق      ج-فشاراتمسفر        د-فشارجو

32-دیگر فشار اتمسفر Kpa101 و فشار نسبی kpa 100باشد مطلوبیت فشار مطلق هوا :

الف-Kpa1         ب- Kpa201         ج- Kpa1-         د- Kpa102

33-کدام یک مورد جزءواحدهای فشار نیست ؟

الف-PA            ب- بار (par)        ج-inHg             د-Cal

34-............فشار سنجی است که اغلب برای اندازه گیری فشار نسبی مکش دودکش مورد استفاده قرار می یگرد ؟

الف-مانو متر      ب-بارومتر      ج-فشار سنج مطلق        د-هیدرمتر

35-ترمومتر-مانومتروسیله ای است برای اندازه گیری............

ا  ا  الف-فشار گرما        ب-دما-گرما             ج-دما -  - فشار             د-دما ا -حرارت

36-مقدار دبی آب خروجی به چه عواملی نسبت مستقیم دارد ؟

الف-سرعت        ب-قطر لوله     ج-طول لوله       د-الف-ب

37-اگر سرعت آب در لوله ای 5/1 میلیمتر بر سانتیمتر و سطح مقطع لوله باشد مقدار دبی آب خروجی چقدر می باشد ؟

الف- 03/            ب-  75/    ج-  75/    د- 03/

38-atm 1 اتمسفر برابر چند سانتیمتر جیوه می باشد ؟

الف-760سانتیمتر جیوه     ب-76سانتیمتر جیوه    ج-176سانتیمتر جیوه    د-1760سانتیمتر جیوه

39-معمولی ترین و ناشناخته ترین روش انتقال گرماکدام است ؟

الف-وزش      ب-هدایت    ج-تابش      د-الف وب

40-یک کیلو کالری معادل چند ژول است ؟الف-186/4       ب-4186            ج-252      د-86/

41-نقطه انجماد و جوش آب به ترتیب کدامند ؟الف-0-100          ب-32-100      ج-32-218            د-100-212

42-منظوراز علامت روبروی نقشه های تأسیساتی کدام است ؟

الف ـــــــــ نشانگرخاتمه لوله کشی رایزر است .

ب- ــــــــــ نشانگر شروع لوله کشی رایزراست.

ج- و  و اندازه رایزری است که از پایین آمده است

د-الف و ج درست هستند

43-واحد اندازه گیری طول در سیستم S  I کدام است ؟

الف فوت         ب-متر                ج-یارد               د-اینچ

44-زاویه نوک سوزن خط کشی چند درجه است ؟

الف-10تا15 درجه       ب-15تا20 درجه            ج-20تا25درجه         د-15تا25درجه

45-هر دسته قلاویز شامل چند عدد قلاویز می باشد ؟

الف-2         ب-3      ج-1         4

46-علامت اختصاری آب گرم مصرفی کدام است ؟

الف ـــــــــ      ب-                                  ج ــــ...ــــ...             د-  - - - -

47-اندازه اسمی تیغه اره کدام است ؟

الف- فاصله بین دو سوراخ تیغه اره     ب-طول تیغه اره    ج-ضخامت تیغه اره   د-عرض تیغه اره

48-جان مته عبارت است از :

الف-فاصله بین دوشیارمارپیچ مته  ب-فاصله بین دو گام مته  ج-فاصله بین گام و شیار  د-فاصله بین فاز و شیار مته

49-درآبگرمکن های گازی کدام وسیله کنترل جهت ایمنی درصورت خاموش شدن شعله فرمان قطع جریان گاز را می دهد ؟

الف-شیر برقی     ب-ترموکوپل      ج-کاربراتور      د-ترموستات

50-وظیفه مانیفولد در آبگرمکن های دیواری :

الف-جهت تقسیم آب به لوله ها        ب-جهت افزایش حجم گاز    ج-جهت تقسیم گاز به پره های برنر

د-جهت کاهش فشار آب رگولااتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

آزمون عملی مهارت : تعمیر آبگرمکن های دیواری

خرداد86            زمان........             بارم      100نمره

 


توانایی نصب و راه اندازی آبگرمکن های دیواری                   30نمره

قطعه شناسایی آبگرمکن دیواری حداقل 5مورد                     10نمره

وظیفه ترموکوپل                                                            5نمره

خم کن،لاله کردن و گشاد کردن لوله مسی                            به قطه m8

استفاده صحیح از ابزار                                                 10نمره

وظیفه مانیفولد-نازل                                                    5 نمره

رعایت نظم کار گاهی                                                  10نمره

قطعه شناسیآبگرمکن دیواری                                         10نمره

قطعه شناسی انجمله رگولاتورآب 5 مورد                            10نمره

قطعه شناسی رگولاتور گاز 7مورد                                    15نمره

وظیفه ترموکوبل                                                          5نمره

نصب و راه انداز آبگرمکن دیواری                                   20نمره

استفاده صحیح از ابزار                                                 10نمره

رعایت نظم کارگاهی                                                   10نمره

خم کردن و لاله کردن لوله مسی                                     20نمره

به قطرmm8مطابق شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

آزمون عملی مهارت          رشته تحصیلی : تأسیسات

تعمیر آبگرمکن های دیواری                                زمان : 160دقیقه

خرداد 85    

کد استاندارد    1/1/13/71-8                          بارم : 100نمره

 

 


الف -قطعه شناسی آبگرمکبن دیواری 5مورد                10نمره

ب-قطعه شناسی رگولاتور آب 3مورد                   6نمره

ج-قطعه شناسی رگولاتور گاز 3مورد                      6نمره

د-نصب و راه اندازی آبگرمکن دیواری                   30نمره

هـ-رعایت نظم کارگاهی-نکات ایمنی                       8نمره

و-استفاده صحیح از ابزار                             10نمره

ی-خم کن،لاله کن،گشاد کن،لوله های مسی                 3نمره

مطابق نقشه ذیل:

قطر لوله مسی 6یا8

 

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه مهارت تعمیر آبگرمکن های دیواری خرداد ماه 1386

ردیف

الف

ب

ج

د

 

ردیف

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

*

26

*

 

 

 

2

 

 

*

 

27

 

 

*

 

3

 

 

*

 

28

 

 

 

*

4

 

*

 

 

29

 

*

 

 

5

*

 

 

 

30

 

 

 

*

6

*

 

 

 

31

 

*

 

 

7

 

 

*

 

32

 

*

 

 

8

 

 

*

 

33

 

 

 

*

9

 

 

*

 

34

*

 

 

 

10

*

 

 

 

35

 

 

*

 

11

*

 

 

 

36

 

 

 

*

12

 

 

 

*

37

*

 

 

 

13

 

 

 

*

38

 

*

 

 

14

 

 

 

*

39

 

 

*

 

15

 

 

 

*

40

 

*

 

 

16

 

*

 

 

41

*

 

 

 

17

 

 

*

 

42

 

 

 

*

18

*

 

 

 

43

 

*

 

 

19

 

*

 

 

44

*

 

 

 

20

*

 

 

 

45

 

*

 

 

21

 

*

 

 

46

 

*

 

 

22

 

 

*

 

47

*

 

 

 

23

*

 

 

 

48

*

 

 

 

24

 

 

*

 

49

 

*

 

 

25

 

 

 

/*

50

 

 

*